Elitserie 6 11-12 nov, Karlskrona - 12 Nov 08:10 - 08:11