Elitserie 5 11-12 nov, Karlskrona - 11 Nov 08:40 - 18:38