Elitserie 6 11-12 nov, Karlskrona - 11 Nov 09:03 - 18:22