Förhållning & GDPR

Filmning och fotografering på offentliga platser är helt tillåtet så länge man inte kränker en annan människa
genom störande eller hemlig filmning. Med offentliga platser avses alla platser till vilka allmänheten har fritt
tillträde och hit räknas i stort sett alla arenor för sport vi har i landet. Det enda undantaget är ett fåtal arenor
där senioridrott på elitnivå visas, t.ex. Friends Arena, Globen eller Ullevi. Dessa betraktas som enskilda platser och kräver tillstånd för filmning.


Filming av sportarrangemang omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.
En av de grundläggande fri och rättigheter som gäller i Sverige är yttrandefriheten. Alla människor ska ha rätt
att yttra sig om i princip allt – yttrandefriheten ska främja ”ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”.
Yttrandefriheten regleras i två grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihets-grundlagen
(YGL). Här finns t.ex. regler om meddelarskydd, ansvarig utgivare och förbud mot censur.
Filmning av matcher, tävlingar och sportarrangemang är helt lagligt och omfattas av YGL – här gäller alltså
yttrandefriheten. Däremot bryter man mot yttrandefriheten när filmning/fotografering sker i kommersiella
sammanhang.

Exempel:
Det är tillåtet att utan särskilt tillstånd spela in en ishockeymatch och visa den på Soldisportkanalen. Men det
är inte tillåtet att visa samma match i ett kommersiellt sammanhang, t.ex. i en reklamfilm för Stadium. I det
senare fallet krävs alltid tillstånd från de som medverkar i matchen.
GDPR tillåter filmning och hantering av personuppgifter
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) innehåller regler som syftar till att skydda den enskildes personliga
integritet och dennes personuppgifter. När det gäller Solidsport är GDPR tillämplig på alla uppgifter som kan
kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, adress och kontonummer.
I likhet med den tidigare Personuppgiftslagen så finns det dock ett undantag som klargör att GDPR inte ska
tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet, se Artikel 85 i
GDPR.

I Sverige har lagstiftaren även fört in undantaget i svensk lag, se 1 kap 7 § Dataskyddslagen (SFS 2018:218)
där följande anges: EU:s dataskyddsförordning och denna lag ska inte tillämpas i den utsträckning det
skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Artiklarna 5-30 och 35-50 i
EU:s dataskyddsförordning samt 2-5 kap. denna lag ska inte tillämpas vid behandling av
personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt
skapande.

Vid införandet av undantaget för yttrandefrihet uttalande regeringen att begreppet yttrandefrihet måste ges
en bred tolkning för att beakta vikten av rätten till yttrandefrihet i varje demokratiskt samhälle. Om
undantaget är tillämpligt ska de centrala bestämmelserna i GDPR inte tillämpas. Med journalistisk eller
konstnärlig verksamhet behöver det t.ex. inte vara fråga om professionell journalistik, även yttrande på en
blogg skyddas av undantaget. Det finns inte heller något krav på att en sportsändning måste vara
professionell för att skyddas av yttrandefriheten och därmed undantas GDPR.
Vad får man inte filma?

Det är inte förbjudet att filma en person som befinner sig på en allmän plats, men om filmningen sker
ihållande och närgånget kan det i det extrema fallet utgöra ofredande. Det är inte tillåtet att filma på enskilda
och privata platser. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som
befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme,
kan komma att dömmas för kränkande fotografering, hemfridsbrott eller olaga intrång.
Dessa bestämmelser gäller alltså inte vid inspelning av matcher och andra idrottshändelser eftersom sådan
alltid ska ske öppet på en idrottsarena och aldrig i hemlighet eller i privata miljöer.
Etiska regler vid filmning

Det finns egentligen inte särskilt många regler kring filmning och fotografering i svensk lag. Som nämnts
tidigare handlar det ytterst om yttrandefrihet – var och en av oss ska kunna få yttra sig över i princip vad som
helst. Medierna har dock flera pressetiska regler att ta hänsyn till. Dessa regler är inte straffsanktionerade
men medierna tar dock allvarligt på dessa ändå. De pressetiska reglerna övervakas av Pressens
Opinionsnämnd (PON) och Allmänhetens pressombudsman (PO). Man kan betrakta de etiska reglerna som
en slags ”skampåle” där journalister och medieföretag ogärna vill hamna.
Det pressetiska reglerna är inte direkt tillämpliga på filmning och fotografering av matcher som görs
tillgängliga på SolidSport. Men de innehåller flera rimliga och sunda regler som man bör följa även som
”hobbyfilmare”. Exempel på pressetiska regler är att man ska respektera människors personliga integritet,
visa hänsyn mot ovana intervjupersoner samt att man inte ska manipulera och förfalska bilder och film.
Vidare ska man vara försiktig med namn- och bildpublicering som kan skada människor.
Det pressetiska reglerna finns publicerade på https://po.se/

Sammanfattning och avslutande råd
1. Filmning på offentliga platser är fullt tillåtet utan tillstånd. Det är alltså tillåtet att t.ex. spela in en
fotbollsmatch i en ungdomsserie utan särskilt tillstånd från motståndarlaget, målsman och domare.

2. Använd sunt förnuft. Uppkommer det en situation där någon kan tänkas kräva att inte bli filmad bör man
ta hänsyn till detta, såvida detta inte framstår som uppenbart osannolikt.

3. Respektera den personliga integriteten. Var t.ex. försiktig med att filma någon som har blivit skadad eller
sjuk.

4. Filma inte på privata och enskilda områden utan tillstånd, t.ex. skolor, sjukhus och skyddsområden. Tänk
på att det kan råda fotoförbud på stora kommersiella arenor som t.ex. Globen och Friends Arena.

5. Använd aldrig filmer och fotografier på idrottsutövare i reklamsammanhang utan deras godkännande.

6. Hemlig och dold filmning/fotografering i privata utrymmen, t.ex. en toalett är strikt förbjuden och betraktas
som ett brott.

Har du frågar kring GDPR och filming, tveka inte att höra av dig till oss.
På support.solidsport.com besvarar vi dom vanligaste frågorna